Lat | Rus 

Грамматическая терминология

На этой странице собраны грамматические термины и их названия на: русском, украинском, латинском и греческом языках.

Фонетика

Не видно текст?
Русский терминУкраинский терминЛатинский терминГреческий термин
апокопаапокопаapocopaἡ ἀποκοπή
аферезааферезаaphaeresisἡ ἀφαίρεσις
африкатыафрикатиaffricataeτὰ διπλᾶ
баритоныбаритониbarytonaτὰ βαρύτονα
вставка, эпентезавставка, епентезаepenthesisἡ ἐπένθεσις
глухие согласныеглухі приголосні звукиtenuesτὰ ψιλά
гласныеголосні звукиvocalesτὰ φωνήεντα
губные согласныегубні приголосні звукиlabialesτὰ χειλικά
звонкие согласныедзвінкі приголосні звукиmediaeτὰ μέσα
дифтонгидифтонгиdiphthongiοἱ δίφθογγοι
диэрезадіерезаdiaeresisἡ διαίρεσις
элизияелізіяelisioἡ ἔκθλιψις
энклитикиенклітикиencliticaeτὰ ἐγκλιτικά
заднеязычныезадньоязикові приголосніgutturalesτὰ λαρυγγικά
гиат, пропускзіяння, гіатhiatusἡ χασμῳδία
слияние, контракциязлиття, контракціяcontractioἡ συναίρεσις
ι подписнаяι підписнаι subscriptumι ὑπογεγραμμένον
ι приписнаяι приписнаι asscriptumι προσγεγραμμένον
красис, смешениекрасис[mixtio]ἡ κρᾶσις
монофтонгимонофтонгиmonophthongiοἱ μονόφθογγοι
ударениенаголосaccentusἡ προσῳδία
+ острое+ гострий+ acutus+ ὀξεῖα
+ обтекающее, циркумфлекс+ огорнений+ circumflexus+ περισπωμένη
+ тяжёлое+ важкий+ gravis+ βαρεῖα
назальныеносовіnasalesτὰ ἔρρινα
окситоныокситониoxytonaτὰ οξύτονα
парокситоныпарокситониparoxytonaτὰ παροξύτονα
зубные, дентальныепередньоязикові приголосні (зубні)dentalesτὰ ὀδοντικά
перестановка, метатезаперестановка, метатезаmetathesisἡ μετάθεσις
+ количества+ часокількості+ quantitatisἡ αντιμεταχώρησις
периспоменыперіспомениperispomenaτὰ περισπώμενα
плавные согласныеплавні приголосні звукиliquidaτὰ ὑγρά
удлинениеподовження[intensio]ἡ ἔκτασις
+ с заменой+ замінне+ [contratensio]+ ἡ ἀντέκτασις
согласные звукиприголосні звукиconsonantesτὰ σύμφωνα
придыханиепридихspiritusτὸ πνεῦμα
+ тяжёлое, плотное+ важкий, щільний+ asper+ δασύ
+ лёгкое+ легкий+ lenis+ ψιλόν
придыхательные гласныепридихові голосніaspirataeτὰ δασέα
проклитикипроклітикиprocliticaeτὰ προκλιτικά
пропарокситоныпропарокситониproparoxytonaτὰ προπαροξύτονα
пропериспоменыпроперіспомениproperispomenaτὰ προπερισπώμενα
безгласныепроривні приголосні звукиmutaeτὰ ἄφωνα
развёртываниерозгортання, анаптикса[cooritio, evolutio]ἡ ἀνάπτυξις
диссимиляция, расподоблениерозподібнення, дисиміляціяdissimilatioἡ ἀνομοίωσις
синидзезасинідзезаsynizesisἡ συνίζεσις
синкопасинкопаsyncopaἡ συγκοπή
слогскладsyllabaἡ συλλαβή
сокращениескорочення[constrictio]ἡ συστολή
сонорныесонанти, сонорніsonantesτὰ ἡμίφωνα
упрощениеспрощення[simplificatio]ἡ ἁπλολογία
ассимиляция, уподоблениеуподібненняassimilatioἡ ἀμφομοίωσις
фрикативныефрикативніspirantesτὰ συριστικά
чередованиечергування[alteratio]ἡ μεταβολή
+ количественное+ кількісне+ [quantitativa]+ ποσοτική
+ качественное+ якісне+ [qualitativa]+ ποιοτική

Морфология


Русский терминУкраинский терминЛатинский терминГреческий термин
увеличение, авгментавґментaugmentumἡ αὔξησις
+ слоговый+ складовий+ syllabicum+ συλλαβική
+ временной+ часовий+ temporale+ χρονική
артикльартикльarticulusτὸ ἄρθον
междометиевигукinterjectioτὸ ἐπιφώνημα
склонениевідмінаdeclinatioἡ ἔγκλισις
падежвідмінокcasusἡ πτῶσις
+ именительный+ називний+ nominativus+ ὀνομαστική
+ родительный+ родовий+ genetivus+ γενική
+ дательный+ давальний+ dativus+ δοτική
+ винительный+ знахідний+ accusativus+ αἰτιατική
+ творительный+ орудний+ ablativus 
+ звательный+ кличний+ vocativus+ κλητική
+ местный+ місцевий+ locativus[+ τοῦ τόπου]
+ прямые падежи+ прямі відмінки+ casus recti+ πτώσεις ὀρθαί
+ косвенные падежи+ непрямі відмінки+ casus obliqui+ πτώσεις πλάγιαι
спряжениедієвідмінаconjugatioἡ συζυγία
причастиедієприкметникparticipiumἡ μετοχή
глаголдієсловоverbumτὸ ῥῆμα
+ непереходный+ неперехідне+ intransitivum+ ἀμετάβατον
+ переходный+ перехідне+ transitivum+ μεταβατικόν
+ отложительный+ відкладне+ deponens+ ἀποθετικόν
+ недостаточный+ недостатнє+ defectivum
+ безличный+ безособовий+ impersonale
местоимениезайменникpronomen 
+ взаимное+ взаємний+ reciprocum+ ἀλλοπαθής
+ относительное+ відносний+ relativum+ ἀναφορική
+ указательное+ вказівний+ demonstrativum+ δεικτική
+ возвратное+ зворотний+ reflexivum+ αὐτοπαθής
+ неопределённое+ неозначений+ indefinitum+ ἀορίστη
+ вопросительное+ питальний+ interrogativum+ ἐρωτηματική
+ притяжательное+ присвійний+ possessivum+ κτητική
существительноеіменникnomen substantivumὄνομα οὐσιαστικόν
инфинитивінфінітивinfinitivusὁ ἀπαρέμφατος
лицоособаpersonaτὸ πρόσωπον
предлогприйменникpraepositioἡ πρόθεσις
прилагательноеприкметникnomen adjectivumὄνομα ἐπίθετον
+ глагольное+ дієслівний+ verbale+ τὸ ῥηματικόν ἐπίθετον
наречиеприслівникadverbiumτὸ ἐπίῤῥημα
редупликацияредуплікаціяreduplicatioὁ ἀναδιπλασιασμός
родрідgenusτὸ γένος
+ мужской+ чоловічий+ masculinum+ ἀρσενικόν
+ женский+ жіночий+ femininum+ θηλικόν
+ средний+ середній+ neutrum+ οὐδέτερον
+ смешанный+ змішаний+ promiscuum+ ἐπίκοινον
+ общий+ спільний+ commune+ κοινόν
союзсполучникconjunctioὁ σύνδεσμος
+соединительный+з'єднувальний+copulativa+συμπλεκτικός
+противительный+протиставний+adversativa+ἐναντιωματικός
+разделительный+розділовий+disjunctiva+διαζευτικός
+причины+причиновий+causalis+αἰτιολογικός
+следствия+наслідкові+consecutiva+συμπερασματικός
наклонениеспосібmodusἡ ἔγκλισις
+ желательное+ бажальний+ optativus+ εὐκτική
+ изъявительное+ дійсний+ indicativus+ ὁριστική
+ повелительное+ наказовий+ imperativus+ προστακτική
+ условное, сослагательное+ умовний+ conjunctivus+ ὑποτακτική
залогстанgenusἡ διάθεσις
+ действительный+ активний+ activumἐνεργετική
+ медиальный+ медіальний+ mediumμέση
+ страдательный+ пасивний+ passivumπαθητική
степень сравненияступіньgradusὁ βαθμός
+ положительная+ звичайний+ positivus+ θετικός
+ сравнительная+ вищий+ comparativus+ συγκριτικός
+ превосходная+ найвищий+ superlativus+ ὑπερθετικός
времячасtempusὁ χρόνος
+ настоящее+ теперішній+ praesens+ ἐνεστώς
+ прошедшее несовершенного вида+ минулий недоконаний+ imperfectum+ παρατατικός
+ прошедшее совершенного вида+ минулий доконаний+ aoristus+ ἀόριστος
+ прошедшее результативное+ минулий результативний, перфект+ perfectum+ παρακείμενος
+ предпрошедшее+ давноминулий+ plusquamperfectum+ ὑπερσυντελικός
+ будущее+ майбутній+ futurum+ μέλλων
частицачасткаparticulaἡ προσθήκη, τὸ μόριον
числительноечислівникnomen numeraleτὸ ὄνομα ἀριθμητικόν
числочислоnumerusὁ ἀριθμός
+ единственное+ однина+ singularis+ ἑνικός
+ двойственное+ двоїна+ dualis+ δυϊκός
+ множественное+ множина+ pluralis+ πληθυντικός

Тропы и фигуры

Тропы – употребление слов в необычном значении.
Фигуры – совокупность слов или фраз с целью привлечь внимание к конкретному месту.

Объяснение значения терминов во всплывающей подсказке. Explicatio termini in submonitione emergenti.


Русский терминУкраинский терминЛатинский терминГреческий термин
Тропы, тропи, τροπαί
аллегорияалегоріяinversioἀλληγορία
антономазияантономазіяpronominatioἀντονομασία
гипербола (преувеличение)гіпербола (перебільшення)superjectioὑπερβολή
иронияіроніяillusioεἰρωνεία
катахрезакатахрезаcatachresis [perúsus]κατάχρησις
литоталітотаsimplicitasλιτότης
метафораметафораtranslatioμεταφορά
метонимияметоніміяdenominatioμετωνυμία
перифразаперифразаcircumlocutioπερίφρασις
персонификацияперсоніфікаціяpersonificatioπροσωποιία
синекдохасинекдохаintellectioσυνηκδοχή
уподоблениеуподібненняsimilitudoπαρομοίωσις
эвфемизмевфемізмlaudatioεὐφημισμός
Фигуры, фігури, figurae, σχήματα
антиметаболаантиметаболаcommutatioἀντιμεταβολή
антитезаантитезаcontrapósitumἀντίθεσις
апострофаапострофаinvocatioἀποστροφή
восклицаниевигукexclamatioἐπιφώνησις
гипербатонгіпербатонinversioὑπέρβατον
гомеоптотонгомеоптотонsimiliter cadensὁμοιόπτωτον
градацияградаціяgradatioκλῖμαξ
гометелевтонгометелевтонsimiliter decidensὁμοιοτέλευτον
изоколонізоколонfigura parἰσόκωλον
коррекциякоррекціяcorrectioἐπανόρθωσις
оксимороноксиморон[coacuatio]ὀξύμωρον
параллелизмпаралелізм[parallelismus]παραλληλισμός
опережениевипередження[próditus]πρωθύστερον
парисонпарісонfigura comparπάρισον
парономазияпарономазіяannominatioπαρονομασία
повторениеповторенняiteratioἐπαναδίπλωσις
полиптотонполіптотонvarietas casuumπολύπτωτον
риторический вопросриторичне запитанняinterrogatio (elocutiva)ἐρώτησις
охватохопленняcircusκύκλος
синатрезасинатреза[collectio]συναθροισμός
умалчиваниезамовчуванняreticéntiaἀποσιώπησις
хиазмхіазм[cruciatio]χιασμός
эллипсиселіпсис[exemptio]ἔλλειψις

Предложения, речення, sententiae


Русский терминУкраинский терминЛатинский термин
предложениереченняsententia
+ повествовательное+ розповідне+ declarativa
+ вопросительное+ питальне+ interrogativa
  + общее  + загальне  + generális
  + специальное  + спеціальне  + speciális
  + альтернативное  + альтернативне  + alternativa
  + разделительное  + розділове  + disjunctiva
+ побудительное+ спонукальне+ imperativa
+ восклицательное+ окличне+ exclamativa (exclamatoria)
+ простое+ просте+ simplex
+ сложное+ складне+ compósita
+ распространённое+ поширене+ extensa
+ нераспространённое+ непоширене+ inextensa
+ сложносочинительное+ складносурядне+ coordinativa
+ сложноподчинённое+ складнопідрядне+ subordinativa
+ придаточное+ підрядне+ adverbialis
  + времени  + часу  + témporis (temporalis)
  + следствия  + наслідку  + consecutiva
  + цели  + меты  + finalis (finis)
  + причины  + причины  + causae
  + дополнительное  + додаткове  + objectiva
  + уступительное  + допустове  + concessiva
  + определительное  + означальне  + attributiva
главные члены предложенияголовні члени реченняpartes principales
подлежащеепідметsubjectum
сказуемоеприсудокpraedicatum
+ простое глагольное+ простий дієслівний+ simplex verbale
+ составное именное+ складений іменний+ compósitum nominále
+ составное глагольное+ складений дієслівний+ compósitum verbále
дополнениедодатокobjectum
+ прямое+ прямий+ directum
+ косвенное+ непрямий+ indirectum
+ предложное+ прийменниковий+ praepositionále
определениеозначенняattribútum
+ препозитивное+ препозитивне+ praepositivum
+ постпозитивное+ постпозитивне+ postpositivum
обстоятельствообставинаadverbiále
+ места+ місця+ loci
+ времени+ часу+ témporis
+ причины+ причины+ causae
+ цели+ мети+ finale
+ образа действия+ способу дії+ modi
+ степеня и меры+ ступеня і міри+ gradūs et mensurae
+ условия+ умови+ conditionis
+ уступки+ допустовості+ concessionis

Термины, указанные в квадратных скобках только предполагаемые, а не употребительные.
Если кто заметит ошибки или хочет предложить дополнение пишите мне или оставляйте сообщение в чате.

При составлении использовались материалы книги Л.Л.Звонська-Денисюк "Давньогрецька мова" 1997.